14 водоеми в страната са със запълване над 90% от обемите си към 8 март, съобщи МОСВ.
Това са язовирите "Йовковци", "Среченска бара", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Ахелой", "Мандра", "Въча", "Кричим", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Розов кладенец" и "Пчелина".

Преди седмица в страната имаше 8 язовира, пълни над 90% от обема си - "Йовковци", "Камчия", "Среченска бара", "Ясна поляна", "Боровица", "Студен кладенец", "Пчелина" и "Тича".

Частично бедствено положение заради преливането на язовир "Рогозен 1"

Частично бедствено положение заради преливането на язовир "Рогозен 1"

Жителите на двете села ще бъдат евакуирани

Няма опасност от наводнения в страната според оценката на Министерството на околната среда и водите за състоянието на наблюдаваните комплексни и значими язовири .

Отговорните институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация с цел недопускане на потенциален риск от наводнения поради възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие обилния снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето.

Евакуират жителите на две села заради преливане на язовир

Евакуират жителите на две села заради преливане на язовир

Съществува опасност язовир "Рогозен" да прелее

Регистрираното преливане на язовир "Тича" е 2 кубични метра в секунда. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8 март 2018 г. е 4.8 млрд. кубични метра вода и представлява 74.1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване - 88.5 % от общия им обем
  • напояване - 60.5 % от общия им обем
  • енергетика - 81.5 % от общия им обем.

Наличните завирени обеми в язовирите с трансгранично влияние:

  • Каскада "Арда":
  • Язовир "Кърджали" - 477 млн. м3, което е 96% от общия му обем
  • Язовир "Студен кладенец" - 352 млн. м3, което е 91% от общия му обем
  • Язовир "Ивайловград" - 120.5 млн. м3, което е 76.9% от общия му обем.
  • Каскада "Горна Тунджа":
  • Язовир "Копринка" - 61.7 млн. м3, което е 43.4% от общия му обем
  • Язовир "Жребчево" - 176.7 млн. м3, което е 44.2% от общия му обем.
Проверяват извънредно водоемите в страната

Проверяват извънредно водоемите в страната

Заради обилните снеговалежи

Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика. Намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: "Йовковци", "Ястребино", "Бели Лом", "Тича", "Съединение", "Георги Трайков", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Малко Шарково" и "Тракиец".

През преливните съоръжения преливат язовирите: "Йовковци", "Камчия", "Ясна поляна", "Боровица", "Тича" и "Пчелина".

Над 8 язовира преливат контролирано

Над 8 язовира преливат контролирано

Най-опасни са язовирите "Ясна поляна", "Елешница", "Бързина" и "Камчия"

При язовирите "Боровица" и "Пчелина", преливните количества и притока за последното денонощие се запазват в границите на тези от предишното денонощие, като не са регистрирани проблеми при преливането.

Притокът към язовирите "Ясна поляна" и "Йовковци" намалява. При язовир "Камчия" се регистрира покачване на притока и преливното водно количество. Преливането на язовира към момента не създава предпоставки за вредно въздействие на водите. Коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост, като язовир "Георги Трайков" разполага със свободен обем и се изпуска към момента контролирано, с цел поемане на количествата от язовир "Камчия".

За шефа на комитета на големите язовири рисковете са в малките язовири

За шефа на комитета на големите язовири рисковете са в малките язовири

Липсва персонал и са регистрирани несъществуващи обекти