В агенция "Пътна инфраструктура" отвориха седем оферти в откритата процедура за изпълнител на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София, с тунел под Петрохан, съобщиха от АПИ.

Стойността на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 180 дни. Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

Кабинетът одобри изграждането на скоростен път София-Видин и тунел под Петрохан
Обновена

Кабинетът одобри изграждането на скоростен път София-Видин и тунел под Петрохан

Държавата подготвя за концесия тунела под Петрохан

Бъдещият изпълнител трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунел под Петрохан.

Проучването ще определи пътния габарит на направлението. Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Нанков обяви, че коридор 4 и тунела винаги са били приоритет

След като приключи прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). След оценката ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе. След влизането в сила на решението по ОВОС ще бъде изработен и идеен проект по одобреното трасе.

От АПИ представиха фирмите според реда на постъпването им в деловодството на агенцията.

  • ОБЕДИНЕНИЕ "ЛОГИСТИКА - СВЕКО", с участници: "ЛОГИСТИКА 21" ЕООД И "СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД;
  • ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРОХАН 2019", в което са: "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД и УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ-ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД;
  • "ПЪТПРОЕКТ - 2000" ООД;
  • ДЗЗД "Петрохан Проект", в което участват: "РУТЕКС ООД", "МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА" АД и "ГЕОКОНСТРУКТ" ООД;
  • "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД;
  • "ВИЯ ПЛАН" ЕООД;
  • "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД.