В момента икономиката ни трупа дисбаланси. Така доц. Даниела Бобева от Икономическия институт към БАН определи текущата ситуация в икономически план в България.

Като рисков фактор за дисбаланса в икономиката доц. Бобева открои имотния пазар, ръстът в строителството и липсата на ефективност на направените публични разходи.

Тя се пошегува, че обикновено като кихне еврозоната - ние хващаме пневмония и даде пример с неизпълняващата се към този момент прогноза за ръст на германската икономика. Германия е наш основен икономически партньор, припопмни доц. Бобева.

Нужен е догонващ икономически растеж

Нужен е догонващ икономически растеж

Само изпреварващ ръст би довел до осезаем растеж на доходите според доклада на БАН

Тя представи основния фокус от Годишния доклад за икономическото развитие и политиките в България за 2018 г., посветен на на 10-годишнината от началото на глобалната финансово-икономическа криза.

Буфери за справяне с икономическата криза се оказват еврофондовете. Други фактори на стабилност са членството на страната във валутния борд и проактивната политика на БНБ, която единствена провела антициклични мерки в банковия сектор.

Икономистите от БАН настояват за приемане на икономическа доктрина за развитие на икономиката ни.

Преди кризата, когато се отчиташе бум на икономиката - растежът е бил дебелансиран, откъдето са и дефицитите по текуща сметка и високия кредитен растеж.

Най-пострадал от глобалната икономическа и финансова криза е трудовият пазар. Вместо преструтуриране обаче, каквото напрактика се е случило в Прибалтийските държави, у нас работната сила е била пренасочена към сектора на услугите и сектори с ниска добавена стойност в икономиката.

Първата теза, която се засяга в доклада, е че българската икономика е щяла да изпадне в криза дори и без глобалната криза.

"Защо щеше да има криза? Първо, защото кризата се предшестваше от един изключително висок икономически бум с характеристики на неустойчивост, които предвещаваха криза. В макроикономически план нашата икономика беше сред най-дебалансираните в ЕС преди кризата", коментира доц. Бобева.

По думите й инвестициите в страната са 28% от БВП и делът на пасивите по финансовата сметка на платежния баланс беше 33%, което също е много.

Първите ефекти от кризата са свързани със свиване на външните инвестиционни потоци от 28% до 6,5% и то в рамките на година.

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

При сегашния растеж ще сме далеч от Европа около 30 години

Доц. Бобева посочи, че още преди 2008 г. започна забавяне на икономическия растеж. Свиване на външното търсене, повишаване на вътрешнофирменото кредитиране.

Обективно - българската икономика се справила сравнително по-добре с глобалната финансово-икономическа криза. В по-съществена степен беше засегната промишлеността и строителството, отколкото услугите. По думите й българската икономика е показала известна гъвкавост, въпреки че ние сме една от малкото държави, които не проведоха никаква антикризисна политика и без каквато и да било държавна помощ за финансовия сектор.

От 28 държави само Полша не е засегната от кризата.

Доц. Бобева обясни, че икономиката ни е уязвима външно заради неблагоприятната си структура - тоест тя благоприятства външните шокове, най-вече защото имаме концентриране на заетостта, инвестициите и кредитирането предимно в така наречения нетъргуем сектор - търговия на дребно, строителство, недвижими имоти, финансово посредничество. В кризата продължи периода на деиндустриализация на икономиката.

Една от причините Полша да издържи на външните шокове е по-високата степен на индустриализация и ниския дял на секторите с висока добавена стойност в структурата на икономиката на страната.

60% от реалния ни сектор получава външно финансиране. Тоест ние сме в по-голяма степен зависими от външно финансиране, отколкото от вътрешния финансов сектор. Такава структура предразполага към по-силна зависимост, по-ниска маневреност към външни шокове.
Малките отворени икономики по принцип са уязвими, но проблемът не е в отвореността на икономиката - проблемът е в самата структура на икономиката, обясни доц. Бобева.

Колективът и Икономическият институт към БАН не са против плоския данък.

По време на пресконференцията бе подчертано, че Паричният съвет е важен и трябва да го има до влизането на България в еврозоната. Паричният съвет от финансова гледна точка е гаранцията, че България ще влезе в еврозоната.

ЕЦБ: На сте готови за еврото

ЕЦБ: На сте готови за еврото

Съмнява се в стабилността на инфлацията