От Камара на архитектите в България (КАБ) настояват за налагане на частично вето от президента Румен Радев върху приетия на 27 януари Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията.

Скандалното според архитектите е, че общините се освобождават от своето задължение да полагат регулацията и да отчуждават, като прехвърлят това нещо върху плещите на собствениците и строителните предприемачи.

Другите спорни моменти в закона, които архитектите определиха като "популистки" са разрешаване на строителство без проект. Целта била да се облекчи административната тежест. Не на последно място - влошават се условията за упражняване на професията "архитект".

Архитекти и геодезисти искат вето върху Закона за устройство на територията

Архитекти и геодезисти искат вето върху Закона за устройство на територията

Промени били „подпъхнати“ между първо и второ четене на Закона

Архитектите настояват за вето върху чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, върху новата алинея 4 на чл. 43 от ЗУТ, върху предложените две нови алинеи, които ограничават приложното поле на сега действащата разпоредба на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ само до случаите на делба на един имот, върху алинея 12 и 13 на чл. 127 и други.

На пресконференция в БТА председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков обясни, че промените в закона нарушават основни конституционни права на гражданите и някои от тях ще да породят нов тип отношения. Последиците от приетия закон нямат да се проявят веднага, но ще засегнат всички нас, предупреди архитект Милков.

Той е обезпокоен от начина, по който в парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се приемат текстове, които не са били обсъждани и не са били подлагани на оценка на въздействието.

Според архитектите приетият закон съдържа множество разпоредби, които затрудняват инвестиционния процес, усложняват и оскъпяват административното обслужване, нарушават основни принципи на отношенията в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство и ограничават основни права на гражданите до степен на противоконституционност.

БСП искаше мораториум върху строителството, а не подкрепи промените в ЗУТ, изненадана Фандъкова

БСП искаше мораториум върху строителството, а не подкрепи промените в ЗУТ, изненадана Фандъкова

Социалистите подвеждали с предизборни и популистки временни ходове

"Ако искате да си построите гараж, лятна кухня, навес, козирка, да си направите основен ремонт на покрива, няма нужда от проект, а има нужда от разрешение за строеж, придружено от становище. Представям си какво ще се получи, ако някои си копае кладенец на 50 сантиметра от комшията, друг ще си направи кокошарника на оградата, трети ще си направи лятна кухня или гараж от подръчни материали от кори за яйца, налойни и т.н.", недоумява архитект Милков за част от промените в закона.

Архитект Борислав Борисов заяви, че с изменението на допълнението на чл. 24, се влошават условията за упражняване на професията "архитект". Архитектите се борят за запазването на този член за изграждане на хубави и красиви сгради.

Предлагат повече участници в строителството да носят отговорност за нарушения на ЗУТ

Предлагат повече участници в строителството да носят отговорност за нарушения на ЗУТ

Това ще доведе до по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите

Защо трябва общината да прехвърля свой задължения върху частни лица, запита архитект Борисов и допълни, че се ограничават конституционни граждански права собствениците да разполагат с имотите си и да ги застрояват. Рискът е за стопиране на част от бизнеса, а последствията са за усложняване на инвестиционния процес и за увеличаване на административната тежест, каза той.

От КАБ настояват, че би било редно да бъде разписано условието, при което ще бъдат уреждани следствията от отмяната с решение на КС за петгодишния период, който отпадна вследствие на решение на КС за поземлени имоти, които са отредени за озеленяване. Има наши съграждани, които си плащат данъците и таксите за битови отпадъци, без да получат отчуждителна процедура за своя поземлен имот, който е отреден за озеленяване, изтъкна архитект Борисов.

Юридическият съветник на КАБ Борис Милчев посочи, че най-същественият проблем в закона е нарушението на Конституцията. Докато проектът бил в Народното събрание внесените предложения изместили тежестта на проекта и променили неговия смисъл между двете четения, изтъкна юридическият съветник. Има много неща в детайлите на проекта, които се дължат на много слаба правна техника, недопустими от правна гледна точка, посочи той.

От Камарата на инженерите по геодезия също настояват за налагане на частично вето от страна на президента върху ЗИД на Закона за устройство на територията върху нормата, определена в създаването на нова алинея 16 в чл. 148 с текст:

"Разрешението за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа".