Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за устройство на територията. С тях се предвиждат публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство.

Публикуването се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените.

Симеонов се пребори за естетиката на капанчетата по морето

Симеонов се пребори за естетиката на капанчетата по морето

Главният архитект ще одобрява вида на павилионите и сергиите

Предвижда се създаването на информационен Портал за устройство на територията - централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове. В нея са и издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона.

Порталът за устройството на територията ще съдържа раздел, в който ще се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им. И за условията за публикуване на актовете е нужна наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С промените в закона се предоставя правната възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

С наредбата могат да се определят допълнителни изисквания за подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

Прецизирани са и разпоредбите, регламентиращи условията за застрояване в ъгловите урегулирани поземлени имоти.

Според текстовете предвидените с общ или с подробен устройствен план максималната интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти. Това може да става при сгради, строени на калкан. Височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.

Според промените в Закона за устройство на територията има и промени, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване, уточниха от парламента.

Общинските съвети с наредби ще определят максималните размери, конструкцията и архитектурата на преместваемите обекти (т.нар. капанчета - б.р.), както и на обектите, разполагащи се в поземлени имоти. Това ще бъде за времето на провеждане на културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други.

Обектите, поставени по досегашния ред, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила. Обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие имат тригодишен срок да изпълнят новите изисквания.

Премахването на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, както и на територията на морските плажове ще се извършва от органите на ДНСК, гласи другата важна промяна в закона.

С промените са прецизирани и текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК.

С отмяната на чл. 216 от закона отпада обжалването по административен ред пред началниците на РДНСК на актовете на главните архитекти на общините /отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж/. Те ще могат да се обжалват пред съответния административен съд, гласят промените в Закона.

Проверяват опасен строеж в кв. "Гео Милев" в София

Проверяват опасен строеж в кв. "Гео Милев" в София

Заради два инцидента с паднали бетонни блокове

За облекчаване на административната тежест с промените в закона се допуска:

- изграждането на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;

- изграждането на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи; и

- изграждането на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения, да се извършва без за това да е необходимо издаването на разрешение за строеж.

С промените в преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията се променят и изисквания от Закона за Камарата на строителите. Сега за строежи и ремонти на вилата могат да бъдат наемани и строители, които не са вписани в Камарата.

Промените са за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м.