Проверка на Сметната палата в дружество "Автомагистрали" показва неефективно използване на публични финанси. Те са за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет.

Това е изводът на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД за период от 01 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. Той бе възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г.

БСП иска прокуратурата да прочете доклада на Сметната палата за "Автомагистрали"

БСП иска прокуратурата да прочете доклада на Сметната палата за "Автомагистрали"

На кого да вярваме на Сметната палата или на подчинената на държавата АДФИ

През одитирания период "Автомагистрали" ЕАД изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. лв. без ДДС. 12 от тях сключени с АПИ и 2 с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

АПИ не откриват нарушения в договора си с „Автомагистрали“

АПИ не откриват нарушения в договора си с „Автомагистрали“

В това увери председателят на АПИ Георги Терзийски

По договорите, сключени с АГКК, "Автомагистрали" е изпълнявало в срок и съобразно изискванията на възложителя предвидените дейности. Изпълнението им е в съответствие с правната рамка и клаузите, по които страните са се споразумели и съобразно въведения в организацията ред.

Шест от изпълняваните от "Автомагистрали" договори, са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез "in house" възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП. Това гласи доклад на Сметната палата след направен одит.

От тях четири договора са сключени между "Автомагистрали" и АПИ по този начин. Те са за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от "Автомагистрали" договори през одитирания период.

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.
Обновена

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.

Манолова обвини, че са давани поръчки на близки до властта фирми, Аврамова поиска да не се правят неверни внушения

"Автомагистрали" е избран за изпълнител на тези договори с изключение, което се прилага за публични възложители. При него не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Този ред на възлагане е приложим в случай, че изпълнителят е юридическо лице, което кумулативно отговаря на определени условия в Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество - "Автомагистрали", което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. "Автомагистрали" е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица, се казва в доклада на Сметната палата.

Депутатите приеха единодушно предложението на БСП за одит на "Автомагистрали"

Депутатите приеха единодушно предложението на БСП за одит на "Автомагистрали"

Очаква се Сметната палата да започне проверка

Анализ на капацитета на "Автомагистрали" показва, че собствените ресурси на дружеството не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности. За да изпълни сложни инфраструктурни обекти, които са възложени на "Автомагистрали" в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. Така значителна част от възложените поръчки на "Автомагистрали" е превъзложена и изпълнителят по договорите "Автомагистрали" е заменен.

"Автомагистрали" е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

От одитния орган дават пример с договор РД-33-14/23.10.2019 г. с предмет "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления" от "Автомагистрали" ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 хил. лв. без ДДС. Това е почти 87% от цената за изпълнение на основния договор.

 "Автомагистрали" строят 65,8 км от пътя Видин - Ботевград за 1, 083 млн. лв. с ДДС

"Автомагистрали" строят 65,8 км от пътя Видин - Ботевград за 1, 083 млн. лв. с ДДС

Разделен е на пет участъка

На третите лица са платени авансово 180 790 372 лв. с ДДС. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ, става ясно от проверката на Сметната палата.

По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение.

Външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което са установени пропуски: липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители; липса на конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при подбора.

СБА се съмнява в капацитета на "Автомагистрали" ЕАД да строи магистрали

СБА се съмнява в капацитета на "Автомагистрали" ЕАД да строи магистрали

"Автомагистрали" ЕАД сключва непрозрачни договори с подизпълнители

Другите пропуски, установени при проверката, са: приоритетен избор на външните лица от списък с контрагенти, с които дружеството вече има сключени договори и/или рамкови споразумения; липса на изисквания и ред за извършване на проверка за свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК между ръководството, служителите и лицата, на които се възлагат дейности. Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

Одитният доклад ще бъде изпратен на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение и да послужи по прокурорска преписка.

БСП: АПИ забави с 6 месеца достъпa до техническата документация за автомагистралите

БСП: АПИ забави с 6 месеца достъпa до техническата документация за автомагистралите

Агенцията твърди, че е предоставила достъп