Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав на съда от 16 май 2022 г., с което частично беше отменено решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 4 април 2022 г. и изцяло беше оставено без разглеждане искането на министъра на правосъдието в оставка Надежда Йорданова за образуване на производство за действия и бездействия на главния прокурор Иван Гешев в периода преди встъпването му в длъжност.

Първоначалното решение на ВАС беше обжалвано от Йорданова.

Петчленният състав на Върховния административен съд обаче приема обжалваната част на определението за правилна и законосъобразна, като се обосновава с мотивите на решение по конституционно дело № 17/2021 г. на Конституционния съд (КС), чл.12, т.4 от Правилата на Висшия съдебен съвет и чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Съдебният състав анализира приложимите норми от Закона за съдебната власт с оглед описаната от Конституционния съд специфика на "стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители" на двете върховни съдилища и главния прокурор, съобщиха от ВАС.

Върховните магистрати отбелязват: "Съгласно мотивите на решение по к. д. № 17/2021 г. на КС председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор са административни ръководители, но и магистрати, поради което за тях важат и общите за всички съдии, прокурори и следователи етични норми на поведение. Същевременно организационно те заемат такава висока длъжност, която не позволява спрямо тях да се приложат общите правила за търсене на дисциплинарна отговорност, валидни за всички съдии, прокурори и следователи, както и за останалите административни ръководители в органите на съдебната власт."

Според петчленния състав на ВАС провиненията, предвидени в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно защото са извършени от стоящите най високо в системата на съдебната власт административни ръководители. Върховните магистрати посочват още, че записаното в мотивите на КС, че се имат предвид провинения извършени от стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители означава, че следва да са извършени в това им качество.

Решението на петчленния състав на ВАС не подлежи на обжалване.

Йорданова обжалва решението на ВАС за обхвата на оставката на главния прокурор

Йорданова обжалва решението на ВАС за обхвата на оставката на главния прокурор

В предложението на министър Надежда Йорданова бяха изброени девет случая

Припомняме, че министърът на правосъдието Надежда Йорданова обжалва определението на тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС) от 16 май 2022 г. в частта му, с която отхвърля като неоснователна жалбата й против решенията на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 4 април 2022 г.

Върховният административен съд задължи Висшия съдебен съвет да разгледа частично т.нар. случай "Жоси", който беше посочен сред основанията на министъра на правосъдието Надежда Йорданова в искането ѝ за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

Преди това ВСС остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието да разгледа предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев в частта относно действията и бездействията му до встъпването му в длъжност "Главен прокурор на Република България" на 18.12.2019 г. Това са случаите с Елена Йончева, делото "Баневи срещу България", казуса "Жоси", както и коментарите на Иван Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации.

И в сряда, 18 май, ВСС отложи обсъждането по същество предложенията на Йорданова и на проф. Янаки Стоилов, с които двамата поискаха предсрочното освобождаване на главния прокурор.

В предложението за предсрочно освобождаване на министър Надежда Йорданова бяха изброени девет случая като обосновка на искането. При обсъждането на 4 април ВСС допусна до цялостно разглеждане пет от тях - казусите с полицейското насилие на протестите през 2020 г., "Осемте джуджета", "Емилиян Гебрев", за случайното разпределение на делата, както и за указанията във връзка с транспортните престъпления. Частично бяха допуснати случаите с Елена Йончева, делото "Баневи срещу България" и коментарите на Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации. Единственият изцяло недопуснат случай беше "Жоси". Мотивите на ВСС бяха, че част от твърдените нарушения не са извършени в рамките на мандата на Гешев, а "Жоси" пък е от много по-отдавна. Надежда Йорданова обжалва решението на ВСС пред ВАС, макар и да бе упрекната, че с тази процедура просто отлага дебата по същество, при който цялото общество ще види, че аргументите са смешни", по думите на самия главен прокурор Иван Гешев.

И първото предложение, внесено от Янаки Стоилов, ВСС го отхвърли за разглеждане, но казусът му бе върнат от Върховния административен съд. Това обаче се случи едва след решението на Конституционния съд, който постанови, че министър на правосъдието има правото да иска оставката на главния прокурор.