207 са българските дела, които са минали през Европейския съд за правата на човека, през 2017 г. Това сочат данните от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ

77 от делата са прецеденти. Това са решения, които поставят самостоятелен проблем по Конвенцията.

През 2016 г. броят на делата срещу България е 290, а 94 от тях са били прецеденти.

Правителството прие петия обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България. Предстои докладът да бъде представен в Народното събрание.

Докладът цели да окаже ефективна помощ в изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията.

България плаща близо 1 млн. лв. по дела в ЕСПЧ

България плаща близо 1 млн. лв. по дела в ЕСПЧ

Над 460 хил. евро отиват по делото "Ченгелян и други срещу България", за собствеността на Павлитовата - Синята къща в Пловдив

Конвенцията за правата на човека задължава държавите-членки да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения, както и тези, потвърждаващи постигнатите между страните приятелски споразумения.

Освен това държавите са задължение да отстранят установените нарушения на Конвенцията, но сами могат да преценят с какви средства да стане това.

Делата, които поставят най-сериозни проблеми, се гледат от Комитета на министрите в "процедура за засилено наблюдение".

България изплаща 60 хил. лв. обезщетения за изгубени дела пред ЕСПЧ

България изплаща 60 хил. лв. обезщетения за изгубени дела пред ЕСПЧ

България е осъдена по 5 дела

България се намира на 15 място в списъка на държави с най-много висящи дела пред съда. Държавата ни има 623 жалби. Най-много жалби има в Румъния - 9900, Русия - 7750, Турция - 7500 и Украйна - 7100.

Данните сочат, че съществува тенденция броят на висящите жалби срещу държавата да намалява. От доклада става ясно, че причина за прогреса е както реформата в самата система на Конвенцията, така и активните действия на държавата по изпълнение на решенията на ЕСПЧ.

800 000 евро по присъди в ЕСПЧ платени през 2017 г.

800 000 евро по присъди в ЕСПЧ платени през 2017 г.

България е под наблюдение с над 262 дела

Приключено е наблюдението по изпълнението на делата от групите "Китов срещу България" и "Джангозов срещу България", които засягат някои оставащи въпроси по нарушения във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок. В тази връзка в доклада са отчетени и промените в Закона за съдебната власт и в НПК. След изменения в НК, НПК и в ЗСВ приключи наблюдението на изпълнението на решенията от групата "Ангелова и Илиев", които засягат нарушение на правото на живот и забрана на изтезания в процесуалния им аспект.

Изплащаме обезщетения по 5 дела, в които ЕСПЧ е осъдил България

Изплащаме обезщетения по 5 дела, в които ЕСПЧ е осъдил България

Обезщетенията възлизат в размер над 100 хил. лв.

Проблемите, по които все още не са взети всички мерки в държавата ни са свързани с недостатъци на съдебния контрол при експулсиране на чужденци на основание защита на националната сигурност; смърт или телесни повреди, причинени при необоснована или прекомерна употреба на сила от служители на полицията; липсата на достатъчно гаранции в българското законодателство срещу риска от злоупотреби при използването на СРС и други.

Документът, който ще бъде представен на НС, включва и мерките, които законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да вземат, за да изпълнят решения на ЕСПЧ и за да предотвратят бъдещи нарушения на Конвенцията.