Резултатите от проведения от ЕЦБ преглед на качеството на активите на шест български банки и извършените на тяхната основа стрес-тестове вече са факт. На 26 юли вечерта банковия надзор на ЕЦБ разпространи специално прессъобщение по случая.

Цялостната оценка обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.

В съобщението на ЕЦБ се съобщава, че всички проверявани банки са се съгласили констатациите да бъдат оповестени. Пак там изрично е подчертано, че българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите на ЕЦБ.

"Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен характер и осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.). Този преглед също така определя дали е необходимо укрепване на капиталовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки бе извършен въз основа на актуализираната методология на ЕЦБ за ПКА, която беше публикувана през юни 2018 г. и в нея бе взет предвид ефектът от счетоводния стандарт МСФО 9", се казва в съобщението на ЕЦБ. Това е важно уточнение, защото изискванията на МСФО 9 по отношение на заделянето на провизии по отпуснатите от банките кредити са в пъти по-строги от правилата, които действаха до 2018-а.

Важен елемент от оценката е, че съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% е взето, като праг за прегледа на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста, над който няма нужда банките да полагат допълнителни капиталови усилия. За утежнения сценарий на стрес-теста този праг е 5,5%, като от ЕЦБ напомнят, че базовият капитал от първи ред е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.

"Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД - нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста. От друга страна, резултатите на Първа инвестиционна банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в ПКА, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Същевременно резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста", се казва в съобщението на ЕЦБ, към което е приложена съответната таблица.

Снимка 435948

Припомняме, че прегледът на ЕЦБ започна в края на миналата година и се наложи при заявката на България да се кандидатира за прием в Еврозоната и по-точно за чакалнята ERMII и Банковия съюз на ЕС.

Никой не иска в Еврозоната да влизат държави със структурни проблеми

Никой не иска в Еврозоната да влизат държави със структурни проблеми

Подуправителят на БНБ Калин Христов заяви, че България трябва да предприеме мерки за решаване на структурните си проблеми

От "УниКредит Булбанк" разпространиха прессъобщение, в което се посочва, че банката напълно приема резултатите от проверката.

"Обстойната и обширна цялостна оценка потвърди устойчивостта на "УниКредит Булбанк" при хипотетичен крайно неблагоприятен макроикономически сценарий, подкрепена от солидната капиталова позиция на банката, превишаваща многократно минималните прагове определени в методологията на оценката. В третата година от симулирания период в хипотетичния крайно неблагоприятния сценарий (2021 година) базовият собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 14.3% при изисквано ниво от 5.5%, докато при основния сценарий (отразяващ най-вероятните макроикономически и финансови тенденции), СЕТ1 е 19.2% при минимално изискван 8%.

Прегледът на качеството на активите, като компонент на цялостната оценка, потвърди устойчивостта на баланса на "УниКредит Булбанк" и консервативния подход при класификацията на активите и обезценката на портфейла от необслужвани вземания", се казва в съобщението. Според мениджмънта на кредитната институция високите резултати на "УниКредит Булбанк" показват липсата на необходимост от мерки за допълнително засилване на капиталовата позиция и позволяват на банката да продължи фокуса си върху предоставяне на изключителни услуги на многобройните си клиенти.

Стабилността на българските банки потвърдена от проверката на ЕЦБ

Стабилността на българските банки потвърдена от проверката на ЕЦБ

Европейската централна банка направи оценка на активите

Мениджмънтът на ОББ също обяви, че банката приема резултатите от всеобхватната оценка, проведена от ЕЦБ на базата на данни към 31.12.2018 г.

"Резултатите потвърждават силната и устойчива капиталова позиция на ОББ при прилагането на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични икономически стрес сценарии. Те показват, че ОББ е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Както може да се проследи в таблицата по-долу, налице е незначително въздействие върху капитала от първи ред към 2018 г., както и стабилно представяне на проведените стрес тестове за следващите години. ОББ не само отговаря на минималните капиталови изисквания при различните сценарии, но и значително ги надвишава", се казва в пресъобщението на ОББ, към което са приложени и съответните таблици.

Базов сценарий - базов собствен капитал от първи ред

Снимка 435949

Източник: news.bg

От банката уточняват, че по време на извършения преглед активите не бяха установени счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат предвид в хода на нормалния процес на оценка на капитала на ОББ.

"Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп.

Резултатите ни дават увереност, че ОББ ще продължи да подкрепя растежа на българската икономика, както и успеха и просперитета на нашите клиенти.

В допълнение бих искал да изразя дълбокото си удовлетворение от ползотворното партньорство и отлично сътрудничество с ЕЦБ", коментира резултатите Петър Андронов, Кънтри мениджър на КВС Груп за България и Главен изпълнителен директор на ОББ.

Юли месец очакваме покана за чакалнята на еврозоната

Юли месец очакваме покана за чакалнята на еврозоната

Дотогава да сме изградили прекрасна среда за инвеститорите, иска Борисов

Мениджмънтът на Първа инвестиционна банка Fibank също разпространи официално съобщение по повод на получените резултати от прегледа. В него се казва, че Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес тестът представляват прилагане на теоретичен и консервативен (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.

"Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 млрд. лв., е четвъртата по големина на активите банка в България и втора по размер на кредити към българския бизнес.

Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното съответствие с регулаторните изисквания. В AQR бяха включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл.

Първа инвестиционна банка отговаря на регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския регламент и на Съвета.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, Банката би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро.

Към 30 юни 2019 г. Fibank е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер, както следва:

  • 1) Печалба преди провизии от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.;
  • 2) Провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г.;
  • 3) Погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро.

Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки.

Първа инвестиционна банка продължава да следва своята стратегия за подобряване на качеството на кредитния си портфейл и укрепване на капитала като основа за растеж", конкретизират от Fibank.

Пътят ни към еврозоната изпреварил дискусията по темата

Пътят ни към еврозоната изпреварил дискусията по темата

Но за БНБ обаче това не е заместител на добрата макроикономика и добрите бизнес практики

И от Инвестбанк също реагираха светкавично. На сайта на кредитната институция се появи съобщение в което се казва: "Резултатите от цялостния преглед, проведен през 2019 г., показват, че "Инвестбанк" АД е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

В базисния сценарий на стрес теста, който е най-близък по отношение на очакванията за макроикономическо развитие, съотношението на базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.

В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, Банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика".

В съобщението на банката се посочва, че за допълнително укрепване на капиталовата позиция, "Инвестбанк" АД ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.

"Към юни 2019 г. "Инвестбанк" АД вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи", се казва в официалното изявление.

На базата на представените резултати може да се твърди, че банковия сектор у нас наистина е отбелязал значително подобрение през изминалите няколко години. А посочените от ЕЦБ нужди от попълване на капитала са напълно изпълними.

Променят закона за БНБ заради еврозоната и ЕЦБ

Променят закона за БНБ заради еврозоната и ЕЦБ

Предвиждат институционална независимост на БНБ и персонална за Управителния съвет

Банка ДСК е запозната и напълно приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 г. резултати от проведения стрес тест, заявява мениджмънтът на банката в нарочно прессъобщение. В него се припомня, че Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се проведе на базата на актуализирания от ЕЦБ Наръчник за преглед на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с участието на независима одиторска компания. В резултатите от проведения стрес тест на ЕЦБ е отразен и ефект от заключенията от прегледа на качеството на активите.

Мениджмънта на Банка ДСК припомня, че стрес тестът се проведе съгласно методологията на Европейския банков орган (EБО), използвана при предходния стрес тест на територията на ЕС през 2018 г., като целта му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сценарии (базов и утежнен) с тригодишен хоризонт на предвиждане (2019 - 2021 г.), на базата на допускане за статичен баланс към края на декември 2018 година.

"Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите показват, че коефициентът на базов собствен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния период за всеки от сценариите.

Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий, и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката", пише в съобщението ба банката.

Мениджмънта на Банка ДСК подчертава, че по отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на комплексна оценка, Банка ДСК показва убедителни резултати и стабилност.