Спешни мерки за преодоляване на проблемите в общинското здравеопазване. За това настояват от Българската стопанска камара в своя официална позиция.

Те призовават за законодателни изменения на Закона за лечебните заведения, които да изключат общинските лечебни заведения от обхвата на Закона за публичните предприятия по отношение на избора и назначаването на членовете на органите на управление.

Припомняме, с последните изменения в Закона за лечебните заведения членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала се избират и назначават след конкурс по реда на Закона за публичните предприятия. Същевременно не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

Според БСК това означава, че в управлението на общинските заведения не могат да участват лекари, работещи в тези болници, а ще бъде необходимо да бъдат назначени външни лица. Това допълнително утежнява тежкия кадрови дефицит от реално работещи медицински кадри в общинските болници, посочва се в становището.

Експерт зове за приватизация на болници

Експерт зове за приватизация на болници

Вътрешнопациентски туризъм не позволява усвояването на отпусаните пари

Относно намерението за колективна оставка на членовете на УС на Сдружението на общинските болници в България БСК напомня, че на свое съвместно заседание през септември 2019 г. управителните съвети на Българската стопанска камара и Сдружението на общинските болници са приели позиция за спешни промени в организацията, управлението и финансирането на общинското здравеопазване. През март тази година двете организации излязоха с общи предложения за спешни мерки за повишаване капацитета на общинските болници за предотвратяване на разпространяването на коронавируса у нас.

Според БСК настоящото състояние на здравната система в условията на пандемия потвърждават, че досегашните опити за промени в здравеопазването се характеризират с ниска взаимна обвързаност, приемственост и последователност, което създава значими рискове за националната сигурност и широки негативни обществени нагласи. Освен това не са формулирани реалистични приоритети, обща концепция и работещ модел на промени в здравеопазването. Взетите решения не отчитат баланса между здравни потребности, поставени цели, ограничени финансови ресурси и капацитет на компетентните държавни органи институции.

Според Камарата не се търси консолидиране на възможностите на организациите на медицинските специалисти, пациенти, социални партньори и неправителствен сектор. Системата е дебалансирана в полза на разходи за болнична помощ и лекарства спрямо необходимите разходи за доболнична помощ, превенция и профилактика.

Увеличават с до 40% заплатите в общинските болници

Увеличават с до 40% заплатите в общинските болници

Отпускат допълнителни 30 млн. лева за общинските и областните лечебни заведения

Освен това се закъснява с въвеждането на всеобхватна електронизация, която да обхване всички дейности в здравеопазването.

БСК и СОББ са категорични, че трябва да се приеме концепция за стабилизиране и развитие на общинските лечебни заведения, включително промени в статута на част от болниците в звена за спешна помощ, медицински заведения за специализирана, следболнична и дългосрочна грижа.

Според тях се налага да се промени и системата на финансирането им, така че да се осигури качествена спешна медицинска помощ, извършване на клинично-лабораторни изследвания, образна диагностика и специализирана консултативна медицинска помощ извън областните градове.

Необходимо е въвеждането на система от защитени държавни и общински болници на регионално ниво, така че да се гарантира непрекъснатост и достъпност на здравната услуги за населението в съответните региони, посочва се още в позицията.