Районна прокуратура - Хасково прекрати наказателното производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран в питейната вода на Хасково. Питейната вода в града е безопасна за здравето на човека.

След самосезиране по публикация в медиите за наличието на уран в питейната вода в Хасково, на 19 април 2017 г. Районна прокуратура - Хасково образува разследване, затова, че в периода от 28 октомври 2016 г.  до 4 април 2017 г., в Хасково, длъжностно лице, в кръга на служебните си задължения е укрило информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти, а именно за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност в подземни води от сондажи на Помпена станция "Хасково - 1" и от това са последвали немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве.

От чешмите в Хасково продължава да тече вода с уран и алфа активност

От чешмите в Хасково продължава да тече вода с уран и алфа активност

На много от местните хора им излиза скъпо да ползват минерална вода за всичко

В хода на досъдебното производство е изискана значителна по обем документация от Националния Геоложки фонд, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Национален център по радиобиология и радиационна защита, фирма "Екоинженеринг РМ" ЕООД, "Водоканалпроект" АД, Пловдив, "В и К" Хасково, Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски", НИМХ и др., разпитани са множество свидетели.

На 9 май 2017 г. е извършен оглед на ПС "Хасково-1" и на сондажните тръбни кладенци ТК1 до ТК9. На 5 юли 2017г., в присъствието на експерти от БАН, са извършени огледи в "ПС - Хасково 1" на сондажния кладенец и на машинното помещение и са иззети проби от питейната вода.

Назначена и изготвена е комплексна експертиза по геология, хидрология и ядрени изследвания от експерти от Българска академия на науките (БАН). Изискани и анализирани са от вещите лица всички проби за уран през периода 1997 г. - 2017 г. от всички кладенци и събирателната шахта- общо 90 проби.

Водата в Хасково продължава да е опасна за пиене и готвене

Водата в Хасково продължава да е опасна за пиене и готвене

Според междуведомствената група на МЗ, МОСВ и МРРБ с водата може да хигиенизираме

Разследването е доказало, че водата в Хасково е безопасна за здравето на човека и не е налице неизпълнение на задължения и укриване на информация от конкретно длъжностно лице.

При проведеното досъдебно производство е установено, че като резултат от дългогодишната експлоатация на подземни води се наблюдава спадане на водното ниво на големи площи, осушаване на водоносния хоризонт, което води до засилване ролята на окислителните процеси и засилване на мобилността на урана в горните му части.

Наред с това, важен фактор за ускоряване процесите на миграцията на урана е и увеличаване на скоростта на движение на подземните води в обсега на депресионната фуния, създадена от дългия период на черпене на вода от водовземните съоръжения. Установено е по категоричен начин, че повишените стойности на уран в питейната вода на.Хасково се дължат не на находище "Чешмата", отстоящо на 6 км западно от кв. Болярово, в което се е извършвал геотехнологичен добив на уран, а е с източник скали, наситени с уран в района на самите кладенци.

Съгласно последната редакция и допълнение от 2014 г. на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съдържанието на естествен уран се възприема не като радиологичен показател, а като тежък метал със своите съответни негативни въздействия върху здравето на човека.

Общата алфа-активност и общата бета-активност се приемат като контролни, а не като ограничителни показатели. При техни стойности над посочените в Наредбата се налага извършване на допълнителни анализи с определяне на индикативна доза, и само и ако тя е над определени стойности се счита, че водата е неподходяща за употреба. Ако индикативната доза е над 0,1 мСв (0,1 милисиверта за година) се счита, че водата не отговаря на изискванията за питейна вода.

Властта абдикира от отговорността си за водата в Хасково

Властта абдикира от отговорността си за водата в Хасково

Без ангажименти, може да има протести, предупреждават потребители

Такава оценка е направена на основата на получените резултати от радиологичния анализ на взетите контролни водни проби на 5 юли 2017г. при изготвяне на експертизата като получената индикативна доза е била по-ниска от допустимата.

Експертите от БАН, изготвили комплексната експертиза по делото са категорични, че изследваните води съответстват на изискванията, предвидени с Наредба № 9. Със стойности под 0,1 мСв са и повечето проби, взети и преди изготвената експертиза. При водата е важно количеството нуклиди, които попадат с нея в човека. Много радионуклиди могат да се натрупват в организма и да остават там в течение на много месеци и даже години, оказвайки през цялото това време негативно влияние върху организма. За определяне на това въздействие е въведено понятието приравнена ефективна доза, с което оперира Световната Здравна Организация (СЗО).

Във всички свои разчети и препоръки Световната здравна организация широко използва стойността 0,1 мСв/година (0,1 милисиверта за година). Тоест, ако водата удовлетворява нормите за радиологична безопасност, то при нейното ежедневно потребление в количество 2 литра на ден, дозата на облъчване, която при това ще получи човек за една година, няма да превиши 0,1 мСв и тази ежегодна доза може да се счита за безопасна през цялата продължителност на живота на човека, както е установено и в хода на настоящото производство. От изисканата и получена в хода на разследването справка от Онкологичен диспансер - Хасково е установено, че ръстът на заболеваемост в изследвания период е отрицателен.

Изводът е, че не са настъпили немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве.

Кризата с урана във водата в Хасково продължава

Кризата с урана във водата в Хасково продължава

Проблемът ще се реши най-рано догодина

Припомняме, че водата в Хасково бе обявена негодна за пиене преди две години заради завишените норми на уран.

Скандалът с повишеното ниво на уран във водата на Хасково гръмна в началото на април месец 2017 година. Тогава излязоха на яве не само повишените стойности на отровния елемент във водопроводната система, но и имаше обвинения от страна на БСП, че и предишното правителство на ГЕРБ е знаело за опасността, но не е уведомило населението от страх от недоволство и намаляване на предизборните резултати.

Тогава здравните власти в Хасково увериха, че са взети всички мерки и опасност за населението няма. От Федерацията на потребителите в България обявиха, че превишените нива са още от октомври 2016 година, но това е останало скрито.

В началото на месец юни 2017 година от областната администрация в града съобщиха, че стойностите на уран във водата в Хасково са в допустимата норма и режимът на водата беше отменен.

Две седмици по-късно обаче от Регионалната здравна инспекция в Хасково информираха, че в четири проби от питейната вода на Хасково е установено повишено съдържание на уран. Тогава властите забраниха използването на чешмяната вода за питейни нужди.