Участниците в евроизборите имат три дни да подадат информация за предизборната си кампания пред Сметната палата, съобщиха от Сметната палата.

Това е срокът за подаване на задължителната информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК). Ако не бъде подадена задължителната информация за включване в ЕРИК, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

Според Изборния кодекс участниците в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - партии, коалиции от партии и инициативни комитети, са длъжни да подават по време на предизборната кампания всяка новопостъпила информация до 7 дни в Единния регистър по Изборния кодекс.

Единният регистър по Изборния кодекс ще бъде затворен за подаване на информацията в края на деня (24 ч.) на 25 май 2019 г.

За ЕРИК задължително се подава информацията за:

- дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

-имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

- имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;

- декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

- наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

Снимка 424643

Източник: Сметна палата

От Сметната палата припомниха, че финансирането на приходите и разходите от предизборната кампания над 1000 лв. става по банков път.

Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция, за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

Физически лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само собствени движими и недвижими вещи, както и да им предоставят безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Забранено е партиите, коалициите или инициативните комитети да получават:

  1. анонимни дарения под каквато и да е форма. Дарения, за които не е посочено ЕГН, се приема, че също са анонимни;
  2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;
  3. средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;
  4. средства от религиозни институции;
  5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Забранено е безплатното използване на публичен административен ресурс.