Служебното правителството е одобрило на днешното си заседание проект на решение за одобряване на преселване у нас на граждани на трети държави или лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, с подкрепата на фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021-2027 г. в периода 2023-2025 година.

През месец юли 2022 г. в Министерството на вътрешните работи е получено писмо от Европейската комисия (ЕК) (HOME-Funds/2022/44) относно стартирана кампания за набиране на заявки (pledging exercise) от държавите членки за броя лица, които ще приемат по презаселване през 2023 г.

Заявките ще бъдат подадени от управляващия орган по фонд "Убежище, миграция и интеграция" чрез изпращане на попълнен формуляр, в който трябва да се включи и информация за държавите, от които ще бъдат презаселени лицата, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Заявката трябва да отчита приоритетите, обсъдени на срещата на националните експерти по презаселване от 1 юли 2022 г., в рамките на която Комисията е обявила ангажиментите и прогнозите, като се отчитат и географските приоритети на новата кампания.

Рязък скок на руски мигранти в ЕС след обявената мобилизация

Рязък скок на руски мигранти в ЕС след обявената мобилизация

Редица държави вече обявиха, че няма да допускат дезертьори

Държавите членки са приканени да представят и своите прогнози за презаселване и хуманитарен прием за времето от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2025 г. В рамките на предварителните оценки не е необходимо държавите членки да предоставят разбивка по трети държави, от които се предвижда презаселване или хуманитарен прием, нито да предлагат подробности за вида на хуманитарния прием (т.е. уязвими или не). Прогнозите могат да бъдат актуализирани на всеки етап преди официалното стартиране на кампанията за набиране на заявки за 2024-2025 г., което се очаква да е през юли 2023 г.

Подадените от държавите членки заявки ще бъдат разгледани от ЕК и след одобряване ще бъдат включени в Специфична цел 4 "Солидарност и справедливо разпределение на отговорностите", съгласно разпоредбите на чл. 19 от Регламент 1147/2021 за създаване на фонда.

Финансирането за подадените от държавите членки заявки за 2023-2025 г. за презаселване и хуманитарен прием ще бъде предоставено чрез многогодишната работна програма на Тематичния механизъм на фонд "Убежище, миграция и интеграция" за посочения период. Средствата, които държавите членки ще заделят в програмите си за техническа помощ във връзка с презаселването и хуманитарния прием също ще бъдат от Тематичния механизъм. Отпуснатите на държавите членки средства за презаселване и хуманитарен прием ще се включат в проектите на програми за 2021-2027 г. по фонд "Убежище, миграция и интеграция" или в случай, че програмите са вече одобрени от ЕК - чрез процедура за официално изменение.

Мигрантската вълна – под контрол, докладва Демерджиев

Мигрантската вълна – под контрол, докладва Демерджиев

"Ние не пропускаме тези групи, които не са толкова много в момента, но преминават през страната"

В тази връзка на 8 септември 2022 г. е проведено редовно заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ), на което са обсъдени възможностите на страната ни за прием на чужди граждани по процедурите за презаселване и е взето решение консултативният орган да предложи участие на България в обявената от Европейската комисия кампания по набиране на заявки от държавите членки, като е определено 50 граждани на трети държави или лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, да бъдат приети по линията на презаселване през 2023 г., с подкрепата на фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021-2027.

Ограничението от 50 граждани е наложено при отчитане възможностите на страната и институциите за прием по презаселване в рамките на 2023 г., последваща интеграция на лицата, както и анализ на системите за сигурност в определени географски региони с оглед безопасността на командированите екипи.