Проектът за Бюджет 2018 не реформира. Това се посочва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно правителственото предложение за държавния бюджет за 2018 година.

Според индустриалците в правителствения Бюджет 2018 няма разчети, които ясно да показват развитие и реализация на конкретни реформи в здравноосигурителната система.
Според бизнеса през последните години българското здравеопазване не е ефективно, а увеличаването на капиталовите разходи и разходите за медикаменти не заместват реалните инвестиции и реформа в здравеопазването, нито необходимостта от точно определяне на държавната политика и модела на развитие на здравеопазването. Това допълнително влошавало качеството на здравните услуги у нас и допринасяло за продължаващото изтичане на кадри извън страната.

Името на новия здравен министър уточнено

Името на новия здравен министър уточнено

То ще бъде внесено в НС след приемането на Бюджет 2018

Бизнесът е на мнение, че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите от проведеното лечение.

В становището на АИКБ се обяснява и че ефективността и ефикасността на здравно осигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). АИКБ настоява и да се продължи реформата в сектора, като се приватизират общинските болници.

Индустриалците са категорични и че пенсиите за инвалидност у нас са нереалистично много. По този повод те апелират държавата да предприеме решителни действия, с които да се прекрати източването на средства от НОИ - спешна реформа в медицинската експертиза на работоспособността.

Патриотите предлагат гръцки модел при ТЕЛК-овете

Патриотите предлагат гръцки модел при ТЕЛК-овете

Хората с доживотно увреждане да нямат срочни ТЕЛК-ове

Според становището на АИКБ Бюджет 2018 не предвижда и реформи в образованието и науката. Бизнесът смята за необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от които пазара на труда отчита дефицит, като природо-математически и технически специалности.

Работодателите категорично подкрепят увеличаването на средствата в бюджета за сектор "Образование", но според тях акцентът не трябва да бъде насочен само към увеличаването на учителските заплати и издръжката на образователните институции. Според тях допълнителното финансиране трябва приоритетно да се разпредели към техническите университети, професионалното образование, приложните научни изследвания (в това число и към Българската академия на науките), както и към "защитените" професии и държавни стипендии.

АИКБ предлага и промяна в модела на финансиране на ВУЗ-овете у нас с цел задържане на качествени специалисти в България. Предложението им е да се въведе финансов механизъм по дефицитни специалности, които да са обвързани със задължение за студентите, след завършването си да останат да работят за известен период в България.

Социалният министър готов да разговаря за отпадане на осигурителните прагове

Социалният министър готов да разговаря за отпадане на осигурителните прагове

Увеличават с по 5 лева детските

АИКБ категорично се противопоставя на административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 година с 3.9%. Според капиталистите увеличението на минималните осигурителни прагове, определено от Министъра на труда и социалната политика, е без логична икономическа аргументация и с доказано и оценено отрицателно въздействие върху пазара на труда, заетостта, безработицата, несъмнено ще доведе до увеличаване на "сивата икономика" в трудовите отношения. Такова увеличение може да доведе и до намаление на нетните доходи на хиляди заети в редица икономически дейности.

АИКБ настоява и за нов подход при определянето на минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Според становището на бизнеса минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час трябва да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите работодателски и синдикални организации. Договарянето трябва да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички бипартитно договорени МРЗ.

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Щяло да има икономически необоснован ръст на заплатите

В Бюджет 2018 не са заложени и реформи на държавния апарат - АИКБ отбелязва, че препоръката за преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата не е взета под внимание - нещо повече в представения проект на бюджет разходите за издръжка на държавния апарат растат с 308.4 млн. лв.

В Бюджет 2018 работодателите не подкрепят още мерките за повишаване на социалните помощи и обезщетения, както и увеличението на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност". Индустриалците отбелязват и че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство у нас драматично закъсняват.

Според индустрията е възможно през 2018 година българската икономика да нарасне между 3.8 и 4.2%. Те обясняват, че това може да стане, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно - липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси.

Социалисти питат къде са реформите в бюджета

Социалисти питат къде са реформите в бюджета

Законопроектът е приет на първо четене