От утре участниците в изборите трябва да подават в Сметната палата данни за предизборната си кампания.

Единният регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ в Сметната палата ще е отворен от началото на предизборната кампания за подаване на информация от участниците в изборите за членове на Европейския парламент.

Целта на ЕРИК е да осигурява възможност на гражданите да се информират за приходите, разходите и дарителите за предизборната кампания, включително и в нейния ход.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции от партии и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, до 2 май 2019 г., следните данни за включването им в ЕРИК:

  • обстоятелствата за вписване в регистъра на Софийски градски съд (по чл. 17 от Закона за политическите партии);
  • наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;
  • наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;
  • имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;
  • имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
  • имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
  • имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;
  • декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
  • наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

За вписване в ЕРИК по време на кампанията трябва да се подава всяка следваща нова информация от изброените групи, като срокът за това е до 7 дни от възникването й.

Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел "Контрол - избори", подраздел "Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс".

Изготвена е и брошура, в която са посочени задълженията им, включително каква информация трябва да се подава за ЕРИК и съответните срокове за това.

При неподаване на информация се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.