В защитената местност „Рупите" със средства по програма PHARE и без разрешение от съответните органи се изгражда „екопътека", съобщават експерти на БАН.

Защитената местност Рупите е обявена през 1980 г., а природната забележителност Кожуха - през 1975г.

Строителни работи, изразяващи се в смъкване на скат от Кожуха, изравняване на скалата и полагане на бордюри през около 1,5 м. от двете страни на мястото на вече сринатия скат са част от екопътека, коята трябва да премине от с. Рупите през минералните извори в местността до върха на „Кожуха".

Увредени са и антични пластове. Наскоро, отново незаконно, на „Кожуха" е монитран и голям кръст, съобщава д-р Стоян Бешков, от Националния природонаучен музей.

Пред news.bg д-р Бешков коментира, че строителството е абсолютно недопустимо.
Има опасност да се унищожат ценни местообитания и самите видове, категоричен е той, като посочи, че в местността се намира единствената в България гора, съставена от бяла топола (Populus alba).

Освен самият строеж потокът от хора също ще нанесе поражение на местността, убеден е ученият.
„Хората оставят много боклуци след себе си, има опасност и от пожари. Знаете, че хората уж се разхождат сред природата защото я обичат, пък видят някоя костенурчица и си я приберат", заявява още д-р Бешков.

Подобни дейности могат да се разрешат от РИОСВ Благоевград, но евентуалното им одобрение изисква определени процедури, които не са проведени.

Извършването на строителни дейности е възможно само след положителен ДОВОС, а в случая с Натура 2000 мястото - и с положителна Оценка за съвместимост.
Такива оценки няма и строителните дейности са грубо нарушение на националното и европейското законодателство. РИОСВ Благоевград обаче мълчи, коментира Бешков.

Той не може да кажа със сигурност кой е предприел строежа - доколкото знам, проектът е на програма ФАР, фондация „Ванга" съвместно с община Петрич.

Строи се бързо, без да се дава гласност, защото статутът на района, с изключително богатото си биологично разнообразие с консервационна стойност, не позволява никакво строителство, смята експертът на БАН.

През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 141 вида птици.
От тях 56 са включени в Червената книга на България, като от срещащите се видове птици 63 са с Европейско природозащитно значение.

Малкият Кожух също така е най-богатия на влечуги район в България.

Експертите от БАН настояват строителните действия в защитената зона да бъдат спрени моментално и да се потърси най-строга лична отговорност на виновните лица и институции.

Още за Кожуха:
Вулканичният рид Кожух е един от няколкото разположени в кръг около Рупите хълмове, остатък от вулканичен кратер.
Тук се намира единствената крайречна заливна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола (Populus alba).
Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум (Parvotricetum myrianthum), вебиев бадем (Amygdalus webbii), обиновения дракункулус (Dracunculus vulgaris), широколистния мразовец (Colchicum bivonae).