Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, когато обект на обида или клевета е орган на властта. Това предвиждат нови изменения в Наказателния кодекс (НК), предложени от Министерство на правосъдието, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Проектът включва и намаляване на размера на глобите при обида и клевета, както и отмяна на по-тежко наказуемия състав, когато те са насочени към длъжностни лица.

Промените са разработени след осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, установявали нарушения на свободата на изразяването на мнения, регламентирана в член 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

Освен това, в Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидено влизане в сила на изменения в правната рамка, свързани със защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството. Промените в правната рамка включват и изменения в регламентацията в Наказателния кодекс, свързана с престъпленията обида и клевета, които да осигурят съответствие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и решенията на Европейския съд за правата на човека.

Властта сезира Конституционния съд за правомощията на Гешев

Властта сезира Конституционния съд за правомощията на Гешев

Надзорът на главния прокурор над управлението на държавата е прекалено разширен, според Зарков

От МС отбелязват също, че през последните години в България в нараства броят на частните наказателни дела за клевета срещу граждани, заведени от длъжностни лица, след подадени жалби и сигнали срещу тях при и по повод изпълнение на службата им. В тази връзка се предлагат изменения в чл. 78а от НК, който да дава възможност гражданите да могат да бъдат освобождавани от наказателна отговорност при обида и клевета срещу орган на властта, когато са изпълнени всички други условия на чл. 78а от НК.

С измененията се премахват и долните граници на глобите по чл. 146 и 147 от НК, които в момента са съответно 1000 и 3000 лева. Намаляват се долните граници на глобите, предвидени в чл. 148, ал. 1 и 2 съответно на петстотин и хиляда лева. Така от една страна се защитава свободата на изразяване на мнение от страна на журналисти и други обществени фигури, като се ограничава възможността за налагане на прекомерни и непропорционални на извършеното парични санкции.

Премахва се квалифицираният състав по чл. 148, ал. 1, т. 3 по отношение на престъплението "обида", който е приложим и по отношение на престъплението "клевета". По този начин националното законодателство се хармонизира с изискванията на установеното в практиката на ЕСПЧ правило, че длъжностните лица могат да бъдат обект на обществена критика в по-широк обхват във връзка с изпълняваните от тях обществени функции.