От Съда на Европейския съюз постановиха, че поставянето на електромерите на електрически стълбове на недостъпна височина от 7 м, е „prima facie случай на непряка дискриминация въз основа на етнически произход".

Заключението на генералния адвокат Кокот е по преюдициално запитване на българската Комисия за защита от дискриминация.

Тя прави това по жалбата на жителя на циганския квартал в Монтана Белов, който сигнализира, че в два квартала на града - „Огоста" и „Кошарник", както и в някои други градове в страната - има практика електромерите да се поставят на електрически стълбове на височина 7 м.

Извън посочените квартали електромерите са поставени на височина до 1,70 м, най-често в имота на потребителите или на фасадата на сградата, или на оградата.

В жалбата си до КЗД Белов твърди, е оставянето на електромерите на височина 7 м представлява проява на дискриминация спрямо него въз основа на етническия му произход.

В споменатите квартали живеят главно хора от ромската общност, поради което се поставя въпросът дали описаната практика съставлява дискриминация, основана на етнически произход, коментира адвокат Кокот.

Според нея такава мярка може да бъде оправдана, доколкото има за цел да предотврати измамите и злоупотребите и да допринесе за осигуряване на качеството на електроснабдяването в интерес на всички потребители, при условие че:

  • не могат да бъдат предприети по финансово приемлив начин други, също толкова подходящи мерки за постигане на тези цели, които биха имали по-малко неблагоприятни последици за населението в съответните квартали на града
  • взетата мярка не е прекомерно увреждаща за жителите на съответните квартали, при преценката на което трябва надлежно да се отчетат опасността от стигматизиране на дадена етническа група и интересът на потребителите да проследяват индивидуалното си потребление на електроенергия посредством редовен визуален контрол.

Припомняме, елразпределителите се принудиха да качват нависико електромерите на живущите в циганските квартали, след като те по най-различни начини и способи манипулираха данните и крадяха здраво ток.