Доставените технически устройства за гласуване - машините за гласуване - имат вече удостоверение за съответствие с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка с Възложител Централна Избирателна Комисия (ЦИК).

Проверката е направена от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС). На част от изпитванията са присъствали и наблюдатели от Обществения съвет към ЦИК и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Не са наблюдавани критични за изборния процес проблеми и трите отговорни институции издават в срок своето решение за удостоверяване на съответствието.

Спазен е крайният срок на удостоверяване, съгласуван с ЦИК - 31 март 2021 г.

Как се гласува машинно - в три стъпки

Как се гласува машинно - в три стъпки

ЦИК направи публична демонстрация

От ЦИК са предоставили на ДАЕУ, БИМ и БИС представителни извадки от образци на доставените устройства. Образците имат еднакви характеристики и функционалност с тези на останалите устройства, доставени по договора.

Проведени са редица проверки, тестове и изпитвания за оценка на техническите и функционални характеристики на устройствата за машинно гласуване, като лабораторно изпитание за електромагнитна съвместимост и тестове, свързани с информационната сигурност. Извършена е и пълна деконструкция на машината за проверка на всички съставни части и вложени елементи. Направени са допълнителни климатични и вибрационни изпитвания, за да се тества многократното използване на машините и занапред.

Всички документи са валидни и автентични, както и всички сертификати са действащи.

В съобщението се посочва изрично, че в процеса по удостоверяване на машините за гласуване, че не се включват организационни дейности, които се извършват от изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на устройствата за машинно гласуване.

Всяка последваща промяна в техническите устройства за гласуване, негова съставна част и периферно устройство, както и в консумативите, смарткартите и в софтуера не попадат в обхвата на извършеното удостоверяване.

Международни наблюдатели провериха как подготвяме машините за изборите

Международни наблюдатели провериха как подготвяме машините за изборите

Оценяването на усторйствата ще приключи до 31 март

Решението за удостоверяване на съответствието и Доклад от ръководителите на екипи, послужил като правно и фактическо основание за постановяване на административния акт за удостоверяване, са публикувани на страната на ДАЕУ: Доклад и Решение за удостоверяване на съответствието.